Zarządzenie Nr 9/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), zarządza się co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.Traci moc zarządzenie Nr 7/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, zmienione zarządzeniem nr 10/2018 z dnia 18 września 2018 r .

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a Regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Podlaskiego.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Łomży

dr n. med. Przemysław Gosk