Drukuj 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w PSSE w Łomży

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w Łomży z siedzibą przy ul. Księcia Janusza I 1, 18-400 Łomża, tel. centrala: (86) 216 52 62 lub (86) 216 52 61, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: .
  1. Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży jest Pani Anna Dobkowska. Przyjmowanie interesantów: w dniach i godzinach pracy jednostki,
   pokój 1 ul. Dworna 21, nr tel.: (86)5 216 52 01 lub 02.
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym
   w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
  4. realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy
   z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.)
   i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  5. ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017r., poz. 149 ze zm. (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077
   ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  6. prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  7. prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 22 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  8. realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Łomży jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).
  9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:
  10. inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy
   i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
  11. inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
  12. dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).
  13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  14. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu przetwarzania. Dane przechowywane są zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Łomży jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
   z 2018 r. poz. 217 tj.)).
  15.  Administrator informuje, iż osobie, której dane dotyczą przysługują prawa:
  16. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce, to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO);
  17. wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania
   (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym
   z art. 20 RODO) – w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 1;
  18. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddane profilowaniu (zgodnie z art. 22 RODO).