dzientornistraW związku z podpisaną  17 stycznia br. deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Łomży informuje , że 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej – Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Czytaj więcej: 1 października 2018 - Ogólnopolski Dzień Tornistra

       W dniu 25.09.2018r. dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży odbyły się warsztaty pn.,, Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS”, prowadzone przez przedstawiciela Stowarzyszenia ,,FAROS” w Białymstoku. Podczas 6 godzin lekcyjnych uczniowie poznawali podstawowe informacje o wirusie HIV, drogach zakażenia oraz metodach zabezpieczenia przed wirusem. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, w których wykorzystano ciekawe materiały filmowe, prezentacje, analizę sytuacji, podczas których słuchacze weryfikują swoją wiedzę i poglądy na różne problemy epidemii, swoje postawy i zachowania w odniesieniu do ryzyka zakażenia, postawy wobec osób zakażonych, chorych i uzależnionych.

Czytaj więcej: Warsztaty w III LO

hiv aidsPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, iż w bieżącym roku organizowana będzie Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

           Realizacja Olimpiady przebiegać będzie etapowo. Eliminacje klasowe i szkolne powinny być zorganizowane do 13.10.2018 r., zaś etap powiatowy planowany jest na dzień 25.10. 2018 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie Olimpiady wśród młodzieży szkolnej w w/w placówkach.

biegpozdrowie       Zakończyła się realizacja  nowego programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców.   Uzasadnieniem  do skierowania programu do tej grupy uczniów są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy  podjęła próby palenia tytoniu będąc jeszcze nastolatkami.

       Program realizowany był w 18 szkołach podstawowych / 38 klasach/ na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i rodziców na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia tytoniu.

Zajęcia były realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku grupy docelowej. Podczas lekcji  wykorzystywano obserwacje bezpośredniego otoczenia, których dokonują i które relacjonują uczestnicy programu. Lekcje odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo  uczniów. Program został rozszerzony o dodatkowe działania: akcje, imprezy profilaktyczne, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne, konkursy plastyczne, turnieje sportowe, listy do rodziców.

       Program został dobrze oceniony przez szkolnych realizatorów i rodziców dzieci uczestniczących w programie.

zdrowy bezpiecznyAkcja ,,BEZPIECZNE WAKACJE” jest ważnym elementem w działalności inspekcji sanitarnej, ponieważ bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

       W dniu 23.08.2018r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Łomża wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili   spotkanie edukacyjne dla młodzieży przebywającej na obozie sportowym, trenującej piłkę nożną z drużyny sportowej MŁKS Łomża. W trakcie spotkania edukacyjnego młodzi adepci piłki nożnej dowiedzieli się na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz profilaktyki HIV/AIDS, a także chorób przenoszonych przez kleszcze. Podczas zajęć pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej mówił na temat profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny i zatruć pokarmowych. Omówiona też została tematyka związana  z profilaktyką palenia tytoniu oraz przedstawiono straty jakie ponosi osoba paląca. Zajęcia polegały na zwróceniu uwagi na zagrożenia płynące z używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.