biegpozdro       Zakończyła się realizacja IV edycji programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców.   Uzasadnieniem  do skierowania programu do tej grupy uczniów są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy  podjęła próby palenia tytoniu będąc jeszcze nastolatkami.

       Program realizowany był w 16 szkołach podstawowych na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i rodziców na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia tytoniu. Zdecydowana większość podejmowała pracę w grupach. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, pomysłów. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani byli rodzice.

Ze względu na epidemię COVID - 19 realizacja programu była znacznie utrudniona (zamknięte szkoły, nauczanie zdalne), dlatego nie wszystkie szkoły były w stanie zrealizować program pomimo deklaracji udziału. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują na dużą wartość merytoryczną programu, a przystępna forma omawianych treści pozwala uczniom właściwie je zrozumieć oraz zachęca do ich przemyślenia i stosowania.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dziękuje placówkom szkolnym, szczególnie realizatorom  szkolnym i koordynatorom programu, za zaangażowanie i realizację programu w trudnych warunkach.