biegpozdrowie       Zakończyła się realizacja  nowego programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców.   Uzasadnieniem  do skierowania programu do tej grupy uczniów są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy  podjęła próby palenia tytoniu będąc jeszcze nastolatkami.

       Program realizowany był w 18 szkołach podstawowych / 38 klasach/ na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i rodziców na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia tytoniu.

Zajęcia były realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku grupy docelowej. Podczas lekcji  wykorzystywano obserwacje bezpośredniego otoczenia, których dokonują i które relacjonują uczestnicy programu. Lekcje odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo  uczniów. Program został rozszerzony o dodatkowe działania: akcje, imprezy profilaktyczne, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne, konkursy plastyczne, turnieje sportowe, listy do rodziców.

       Program został dobrze oceniony przez szkolnych realizatorów i rodziców dzieci uczestniczących w programie.