Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży informuje, iż badanie smaku w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i wodach stołowych wykonuje się metodą organoleptyczną,
tj. za pomocą zmysłu smaku.

          Zgodnie ze stosowaną przez laboratorium metodą badawczą, tj. PN-72/C-04557 Woda i ścieki -- Oznaczanie zapachu, smaku i posmaku (pkt 2), badania nie wykonuje się „jeżeli badana woda budzi zastrzeżenia pod względem bakteriologicznym lub toksykologicznym”. Podobne podejście jest przedstawione w pkt 5 normy PN-EN 1622 Jakość wody -- Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN): „Należy zapewnić, aby próbki były nieszkodliwe dla wybranych oceniających. Jeżeli podejrzewa się obecność szkodliwych mikroorganizmów lub substancji toksycznych w stężeniach niebezpiecznych próbek nie należy badać bez podejmowania dalszych środków ostrożności”.

      W oparciu o ww. wskazania oraz w trosce o zdrowie pracowników parametr ten nie jest badany w następujących przypadkach:

       - wody surowej, nieuzdatnionej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

       - próbkach naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej dostarczonej przez klientów zewnętrznych w uszkodzonych lub otwartych opakowaniach handlowych;

       - pobrania próbek wody przez osoby nie legitymujące się zaświadczeniem potwierdzającym przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie będących pracownikami laboratorium posiadającego certyfikat w zakresie pobierania próbek wody;

       - występowania nienaturalnego zapachu i barwy;

       - stwierdzenia przekroczenia wartości normatywnych mętności oraz pH;

   - podejrzenia obecności szkodliwych mikroorganizmów lub innych substancji toksycznych.

 

Jolanta Turowska

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego