Zasady stosowania symboli Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 635

(laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży)

Opierając się na dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” (wyd. 12. z dnia 28.02.2012 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, iż:

  •           nie zezwala na stosowanie symboli akredytacji PCA AB 635 przez swoich klientów, podwykonawców i inne strony trzecie;
  •          klient może powoływać się na korzystanie z akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji usług wykonywanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży jedynie poprzez stosowanie następującego zwrotu (bez jakichkolwiek zmian):

„Badania ………. (wpisać konkretnie, jakie) zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny lub Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 635”.

W przypadku nadużycia przez Klienta stosowania symbolu akredytacji PCA lub nazwy Polskiego Centrum Akredytacji albo fałszywego bądź wprowadzającego w błąd powołania się na udzieloną akredytację, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży może rozwiązać zawartą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, odmówić przyjęcia zlecenia oraz podjąć inne działania przewidziane w przepisach prawa celem eliminacji ww. nadużycia.

          Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży informuje, iż badanie smaku w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i wodach stołowych wykonuje się metodą organoleptyczną,
tj. za pomocą zmysłu smaku.

          Zgodnie ze stosowaną przez laboratorium metodą badawczą, tj. PN-72/C-04557 Woda i ścieki -- Oznaczanie zapachu, smaku i posmaku (pkt 2), badania nie wykonuje się „jeżeli badana woda budzi zastrzeżenia pod względem bakteriologicznym lub toksykologicznym”. Podobne podejście jest przedstawione w pkt 5 normy PN-EN 1622 Jakość wody -- Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN): „Należy zapewnić, aby próbki były nieszkodliwe dla wybranych oceniających. Jeżeli podejrzewa się obecność szkodliwych mikroorganizmów lub substancji toksycznych w stężeniach niebezpiecznych próbek nie należy badać bez podejmowania dalszych środków ostrożności”.

      W oparciu o ww. wskazania oraz w trosce o zdrowie pracowników parametr ten nie jest badany w następujących przypadkach:

       - wody surowej, nieuzdatnionej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

       - próbkach naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej dostarczonej przez klientów zewnętrznych w uszkodzonych lub otwartych opakowaniach handlowych;

       - pobrania próbek wody przez osoby nie legitymujące się zaświadczeniem potwierdzającym przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie będących pracownikami laboratorium posiadającego certyfikat w zakresie pobierania próbek wody;

       - występowania nienaturalnego zapachu i barwy;

       - stwierdzenia przekroczenia wartości normatywnych mętności oraz pH;

   - podejrzenia obecności szkodliwych mikroorganizmów lub innych substancji toksycznych.

 

Jolanta Turowska

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

Uprzejmie dziękujemy za skorzystanie z oferowanych przez nas usług i jednocześnie prosimy o poświęcenie chwili wolnego czasu na wypełnienie załączonej ankiety.

           Podane przez Państwa informacje są dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą:

-        poznać to co jest ważne dla naszych Klientów, ich wymagania, potrzeby i oczekiwania

-        zidentyfikować czynniki wpływające na satysfakcję Klienta

-        zidentyfikować czynniki wywołujące niezadowolenie Klienta

-        inicjować niezbędne działania zapobiegawcze i korygujące w celu doskonalenia naszych procedur działania i wyeliminowania niezgodności

-        zaplanować naszą działalność w taki sposób, aby zwiększyć poziom satysfakcji Klienta            z oferowanych przez nas usług

Informujemy, iż odpowiedzi Państwa są dobrowolne i nie zostaną użyte do innych celów,
niż wyżej wymienione.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety. Uprzejmie prosimy o jej zwrot w dogodnej dla Państwa formie: poczta / e-mail / fax, na wyżej wskazany adres lub pozostawienie w siedzibie PSSE w Łomży.

                                                                Z poważaniem

                   Jolanta Turowska - Kierownik Oddziału Laboratoryjnego                                                                                    
      oraz Iwona Fidura - Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta klienta1.doc)Ankieta klienta1.doc[ ]187 kB