Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2016r., poz. 1154 zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Postanowienia powyższego aktu prawnego będą obowiązywać od dnia 01.09.2016r.
Jednocześnie traci moc poprzednie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1256) w tej sprawie.