Zalecenia PPWIS w Białymstoku do zakładów prowadzących produkcję,

dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków.

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane
z występowaniem koronawirusów nie wskazują na przenoszenie wirusów poprzez żywność.

Załączniki:

  1. Zalecenia PPWIS w Białymstoku do zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków.
  2. Zalecenia dla konsumentów.
  3. Link do zaleceń GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w związku z art. 73. ust. 6 ustawy
z dnia 25 sierpnia
2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 Porozumienia ramowego z dnia 15 listopada 2018r. zawartego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży a Powiatowym Lekarzem Weterynarii
w Łomży o współdziałaniu i współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu łomżyńskiego
informuje o zmianach w zakresie nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nad zakładami, w których dokonuje się produkcji z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcegoi które dostarczają swoje produkty do innych zakładów (sklepów, hurtowni).

Działania jakie podmiot powinien podjąć celem objęcia nadzorem przez właściwy organ.

Z uwagi na to, że ww. zakłady podlegają również przepisom rozporządzenia 853/2004, których wdrożenie i respektowanie jest nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną podmioty stosujące w produkcji nieprzetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego powinny:

- złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży o objęcie nadzorem zakładu
lub części zakładu (rejestracja/ zatwierdzenie).

- uzyskać od właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży decyzję
o rejestracji/zatwierdzeniu.

Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia
organy PIS nadzorują przestrzeganie przepisów ustanawiających wymagania higieniczne
i zdrowotne w odniesieniu do:

- żywności pochodzenia niezwierzęcego (art. 73 ust. 1pkt 1a ubżż) – w tym przypadku decyduje wyłącznie kryterium rodzaju żywności,

- produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym (art. 73 ust. 1pkt 1b ubżż) – w tym przypadku zastosowanie znajduje kryterium rodzaju żywności (żywność pochodzenia zwierzęcego) i kryterium etapu w łańcuchu żywnościowym (handel detaliczny),

- żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (art. 73 ust. 1pkt 1c ubżż).

Kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej.

Kompetencje IW określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 2018r. poz. 1557), zgodnie z którą Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu:

- ochrony zwierząt oraz

- bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Ponadto IW wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów odrębnych (art.3 ust.3 ww. ustawy). Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.
z 2019r. poz.824) powiatowy lekarz weterynarii jest właściwym organem – w rozumieniu:

- art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia 854/2004 oraz

- art. 2 pkt 4 rozporządzenia 882/2004 w zakresie urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego (art. 6 ust. 1 uppz).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o nieodpłatnym szkoleniu, które poświęcone będzie etykietowaniu produktów lokalnych. Odbędzie się ono 29.06 br. (środa) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/7809-jak-prawidlowo-etykietowac-produkt-lokalny.htm

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, o umieszczeniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (http://legisjacja.rcl.gov.pl/projekt/12273657) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - przygotowanego w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministra Zdrowia na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedmiotowy projekt jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych, których termin upływa z dniem 20 lipca bieżącego roku.

Wirusy w żywności - informacje dla plantatorów, przedsiębiorców prowadzących punkty skupu, przetwórców i konsumentów.
zalecenia punkt skupu zalecenia dla przetwórców zalecenia dla konsumentów zalecenia dla plantatorów