piaskow1Wypoczynek dzieci na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych metod spędzania wolnego czasu. Piaskownice powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym oraz nie powinny stwarzać zagrożenia dla najmłodszych. Poprzez piasek mogą szerzyć się choroby zakaźne i pasożytnicze. Sprzymierzeńcami szerzenia się pasożytów są złe warunki higieniczno – sanitarne piaskownic, a także brak zabezpieczeń placów zabaw przed dostępem psów i kotów.

 Pasożyty mogą wywołać groźne choroby – toksoplazmozę, którą można zarazić się przez kontakt z odchodami kota i toksokarozę, którą wywołuje glista psia znajdująca się w psich odchodach. Bakteriami mogącymi występować w zanieczyszczonym piasku są m.in. bakterie z grupy coli mogące wywoływać posocznicę oraz bakterie salmonella powodujące poważne zatrucia pokarmowe.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest bytowanie oraz wprowadzanie na teren placów zabaw dla dzieci i piaskownic zwierząt, przede wszystkim psów i kotów.

Odpowiedzialność za stan sanitarny i porządkowy piaskownic spoczywa na administratorach i właścicielach placów zabaw (m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przypomina, że zgodnie z:

  •     art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) piaskownice należą do grupy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. W świetle przepisów Prawa budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury, w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi ich właściciel lub zarządca, który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat;
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (źSamorządy lokalne odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania między innymi: zapobiegając zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, a także określając wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest przestrzeganie jego ustaleń i nakazów.

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest sposób zachowania się dzieci w piaskownicy. Na rodzicach lub opiekunach ciąży obowiązek edukowania dzieci odnośnie jakie zachowania zwiększają ryzyko zachorowania jak np. jedzenie lub picie w trakcie zabawy bez uprzedniego umycia rąk oraz wkładanie do ust palców lub zabawek. W przypadku zorganizowanych placów zabaw zasady te powinny być wyszczególnione w regulaminie korzystania z obiektu.

Do zadań administratorów i właścicieli należy m.in.:

  • wymiana piasku w piaskownicach – co najmniej  2 x ( przed oraz w trakcie sezonu letniego), a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim widocznych zanieczyszczeń, w szczególności odchodów zwierzęcych,
  • stałe zabezpieczenie piaskownic np. ogrodzenie placów zabaw,
  • zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach ich nieużytkowania,
  • umieszczenie na placu zabaw tablicy informacyjnej określającej zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń oraz informującej o zakazie wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw.piaskow2