I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

 • LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.
 • DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.
 • LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.
 • CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

Czytaj więcej: LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego wody

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowych;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz świadczących całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych.

Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym basenów kąpielowych
  i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli
  w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

- obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych,

- zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,

- zakładów opieki zdrowotnej,

- domów pomocy społecznej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Opiniowanie Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach;
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych; <czytaj więcej>
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich <czytaj więcej>, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju <czytaj więcej> oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok lub szczątków ludzkich z terytorium obcego państwa;
 • Prowadzenie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.

Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294);    
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.
  z 2016r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2016r., poz. 2082);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie profilu wody
  w kąpielisku (Dz.U. z 2011r. Nr 36 poz. 191);
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016r. poz. 656 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych(Dz.U. z 2017r. 912);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania
  ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866);
 • Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r.
  w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001r. Nr 152 poz. 1742);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r. Nr 75, poz. 405);
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017r.
  poz. 1160 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą(Dz.U. z 2012r. poz. 739);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1553
  z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie(Dz.U. z 2017r., poz. 2166);
 • Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769
  z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018r. poz. 734);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. z 2012r. poz. 719);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2005r. Nr 43 poz. 418);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. z 2000r. Nr 40, poz. 469);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. z 1994r. Nr 21, poz. 73);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018r. poz. 21 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. poz. 1975);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania
  z solarium (Dz.U z 2017r. poz. 2111).