Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. Nr 69, poz. 367) łagodzą dotychczas obowiązujące dla tych placówek wymogi techniczne, lokalowe i sanitarne. Ma to pomóc w zakładaniu żłobków i innych placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi – a tym samym ułatwić młodym rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi.

Zgodnie z ustawą opieka nad dziećmi do lat 3 może być sprawowana:opiek dzieci

  • w żłobku;
  • w klubie dziecięcym;
  • przez dziennego opiekuna;
  • przez nianię

do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

W przypadku gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia, umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice dziecka (w innych sytuacjach odpowiednio: opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) zobowiązani są do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Tekst ustawy dostępny na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl

tekst rozporządzenia dostępny na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl