W dniu 18.02.2019 r. pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży

W załączniku znajduje się instrukcja w wsprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami, opracowana przez Panią Wiesławę Ostręga Naczelnika Wydziału Higieny Dzieci i Młodzieży Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Załączniki:
Pobierz plik (03 Instrukacja sanitarna .pdf)03 Instrukacja sanitarna .pdf[ ]3158 kB

Uwaga na ciężar tornistrów!

Organizm młodego człowieka, zwłaszcza w wieku szkolnym, podlega szybkiemu rozwojowi. W tym czasie najczęściej pojawiają się wady postawy, które mogą prowadzić do trwałych zniekształceń kręgosłupa. Bardzo ważnym elementem w tym okresie jest m.in. prawidłowe obciążenie uczniów tornistrami/plecakami. Choć nie ma norm określających dopuszczalną wagę tornistrów, w badaniach przyjmuje się od 10% do 15 % masy ciała ucznia.
Badania obciążenia uczniów tornistrami w powiecie łomżyńskim przeprowadzono w 2 szkołach podstawowych ogółem badaniami objęto 457 uczniów.

Czytaj więcej: Ważenie tornistrów w szkołach

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Wszawica jest zaliczana do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, który znajduje się w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np. dur wysypkowy).

Tym samym przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów.

Czytaj więcej: Zapobieganie i zwalczanie wszawicy

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. Nr 69, poz. 367) łagodzą dotychczas obowiązujące dla tych placówek wymogi techniczne, lokalowe i sanitarne. Ma to pomóc w zakładaniu żłobków i innych placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi – a tym samym ułatwić młodym rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi.

Czytaj więcej: Opieka nad dziećmi do lat 3