Pozwolenia na wywóz zwłok (szczątków) poza granice RP, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium RP

 

Informacji w zakresie wydawania pozwolenia udzielają pracownicy
Sekcji Higieny Komunalnej

pokój nr 215 i 217, nr telefonu (86) 216 52 61/62 w. 215 i 217

 

Zasady wydawania pozwoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866). Zgodnie z ww. aktem prawnym wniosek musi zawierać:

1/      imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

2/      datę i miejsce zgonu,

3/      miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

4/      miejsce pochówku,

5/      środek transportu,

6/      nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania, numer i seria dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek,

7/      dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

8/   wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane.