Informacji w zakresie wydawania opinii udzielają pracownicy
Sekcji Higieny Komunalnej

pokój nr 215 i 217, nr telefonu (86) 216 52 61/62 w. 215 i 217

 

Informacje dołączane przez organizatora do wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej imprezy masowej:

1/    dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1160 z późn. zm.) tj.:

a)   graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

-        oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

-        oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody,   gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ
na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

-        informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

b)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
- w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

c)   informację o:

-          liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić

na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących,

-          przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

-          liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjne;

d)   osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

e)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

2/       program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

3/       regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

Ponadto:

4/       umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostaw tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych np. typu TOI-TOI (w przypadku ich zastosowania);

5/       przewidzianą ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych;

umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie transportu lub/ i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

5/       przewidzianą ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych;

6/   umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie transportu lub/ i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.