Informacji w zakresie wydawania pozwolenia udzielają pracownicy
Sekcji Higieny Komunalnej

pokój nr 215 i 217, nr telefonu (86) 216 52 61/62 w. 215 i 217

 

Zasady wydawania pozwoleń oraz przeprowadzania ekshumacji regulują następujące akty prawne:

  • art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
    z 2017 r. poz. 912)
  • § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

Wniosek o ekshumację [plik do pobrania] składa się na piśmie do PSSE w Łomży. Do wniosku dołącza się:

1/      akt zgonu osoby zmarłej

2/      dokument informujący o przyczynie zgonu, jeżeli zgon nastąpił przed upływem dwóch lat od daty złożenia wniosku o ekshumację.

Uprawnienia do złożenia wniosku o ekshumację posiada najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:

1/      pozostały małżonek

2/      krewni zstępni

3/      krewni wstępni

4/      krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa

5/      powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia

6/      osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.